mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

Životopis mohl být podrobně zpracován díky knize Jiřího Oliče - Čtení o Jakubu Demlovi (Votobia 1993).
Vztah literární dráhy JD k jeho životnímu příběhu najdete v citaci eseje Jaroslava Meda: Jakub Deml - „Velký z popudlivého plemene básníků...“
1878 Jakub Deml se narodil 20. srpna v Tasově jako syn Jakuba Demla a Antonie Demlové, rozené Bělochové
1890 jedenáctiletý Jakub poslán na roční "veksl" do Rakouska, umírá jeho matka
1896 navštěvuje Otokara Březinu a na jeho radu se do té doby váhající Deml rozhodne stát knězem
1900 Deml studuje bohosloví v Brně, seznamuje se s literáty Katolické moderny
publikuje své básně v časopise Muzeum a Nový Život
1902 27. července je Jakub Deml vysvěcen na kněze, v Tasově má primici
jako kněz začíná působit v Kučerově u Vyškova
navštěvuje Františka Bílka v Chýnově
začíná spolupracovat s Josefem Florianem, rediguje staroříšskou edici STUDIUM
1904 vydává svoji první knihu: SLOVO K OTČENÁŠI FRANTIŠKA BÍLKA
přeložen jako kaplan do Babic nedaleko Staré Říše
1905 přestává přispívat do Nového života a po Florianově boku bojuje proti Katolické moderně i proti katolickému klerikalismu
začíná vydávat SOUBORNÉ DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
brněnská konsistoř Demlovi nepovoluje redaktorství Studia
Deml píše texty, které později zařadí do knihy NOTANTUR LUMINA, překládá dílo R. M. Rilka - ukázka básně SAMOTA
1906 seznamuje se s Jaroslavem Durychem - tehdy studujícím medicíny
Deml jmenován kooperátorem v Třešti, dále překládá pro STUDIUM
stupňují se Demlovy konflikty s nadřízenými - důvodem je liknavé zavádění Dekretu papeže Pia X. o každodenním svatém přijímání - jako východisko volí žádost o dočasné zbavení kněžských povinností ze zdravotních důvodů
1907 Biskup Huyn vyhovuje Demlově žádosti o deficienci a ten odchází ze "zdravotních důvodů" z církevní správy - vydává se ihned do Staré Říše
konsistoř odmítla dát imprimatur pro tisk Zjevení La Salettské, označila je za "prapodivné"
Deml vydává knihy HOMILIE (soubor kázání z doby působení v Babicích) a NOTANTUR LUMINA - ukázka textu SEN JEDEN SVÍTÍ
1908 Deml shání peníze pro STUDIUM a obživu - navštěvuje přátele, laiky i kněze
objevují se první vážné neshody s Josefem Florianem, nachází azyl v Babicích u P. Josefa Ševčíka
konsistoř schválila žádost o místo v duchovní správě, žádost o udělení finanční podpory a imprimatur k uveřejnění rukopisů EXODUSPROROK je zamítnuta
uveřejňuje své texty v nově vzniklé revue Meditace
působí jako kaplan u faráře Koubka v Bystrci u Brna - od konsistoře dostává list s výslovným zákazem "spisování a překládání"!
1909 nastávají konflikty s farářem Koubkem poté, kdy opět proti vůli představeného Deml prosazuje papežský dekret o každodenním přijímání
biskup Huyn ustanovuje vyšetřovací komisi, jejíž členové jsou proti Demlovi osobně zaujati a o dekretu soudí v podstatě to, co jejich nadřízený
rozhořčený Deml prchá do Vídně, kde je krátkodobě hospitalizován, konsistoř ho po návratu dává za trest opět do deficience - na dobu neurčitou a bez platu - Deml odjíždí do Babic, kde se ho ujme P. Ševčík
píše texty, které později zařadí do děl MOJI PŘÁTELÉPRO BUDOUCÍ POUTNÍKY A POUTNICE
1910 umírá básníkova mladší sestra Matylka - později jí věnuje stejnojmennou knihu MATYLKA
Demlovi je opět povolenou sloužit mši svatou
1911 na podzim umírá v Babicích P. Josef Ševčík - Deml tím ztrácí poslední ze svých azylů
na pohřbu se setkává s Otokarem Březinou, odchází z Babic a stěhuje se do Jaroměřic - do blízkosti svého přítele
vydává překlad sv. Hildegardy - CESTYVĚZ
ještě téhož roku se stěhuje do Třebíče a bydlí u rodiny obuvníka Drápely - konsistoř není spokojena a nařizuje Demlovi, aby se odstěhoval do kláštera
Deml se pokouší získat ubytování v klášteře, ale jakmile představený zaslechne básníkovo jméno, odmítá s odůvodněním, že by psal o všem, co v klášteře uvidí
1912 vydává překlad ŽIVOT SVATÉ DYMPNY s reprodukcemi Jana Konůpka
vydává knihu (překlad) ŽIVOT CTIHODNÉ KATEŘINY EMMERICHOVÉ pod pseudonymem Vojtěch Běloch
navazuje přátelství s Josefem Váchalem a s jeho dřevoryty vydává překlad - knihu HORA PROROKŮ
další kniha V ZABAJKALÍ je historií Demlova rodu - aby se vyhnul dalším sporům a skandálům, situuje děj knihy do Ruska, později je kniha doplněna a vydána jako MOHYLA již bez literární fikce
vychází překlad SLAVÍK SVATÉHO BONAVENTURY a původní knížka ROSNIČKA
Deml Rosničku nepředložil církevnímu schválení - dostává nařízení, aby opustil venkov a usadil se ve městě - stěhuje se tedy do Prahy, koresponduje se svou mecenáškou Eliškou Wiesenbergerovou
před vánocemi vydává knihu DOMŮ
další Demlova kniha, jejíž atmosféra ohlašuje surrealismus - HRAD SMRTI - vychází s dřevoryty Josefa Váchala
1913 rozchází se s Váchalem
vychází nejznámější Demlova kniha MOJI PŘÁTELÉ
skandálem končí básníkovo přátelství s Eliškou Wiesenbergerovou
vydává knihu deníkového charakteru - PRO BUDOUCÍ POUTNÍKY A POUTNICE
o skandálu jsou informovány konsistoře v Brně i v Praze, a tak 29. září zakazují Demlovi sloužit mši v Praze a zanedlouho je zákaz rozšířen i na diecézi brněnskou.
z Prahy se stěhuje ke své sestře do Jinošova
1914 v říjnu se stěhuje zpět do Prahy
vydává knihu TANEC SMRTI obsahující starší texty, dedikuje ji E. Wiesenbergerové
ukázka - text ČLOVĚK V ROUŠE FIALOVÉM
1915 překlad knihy Vavřince Suria - ŽIVOT RUYESBROECKA PODIVUHODNÉHO
navštěvuje s E. Wiesenbergerovou v Jaroměřicích Otokara Březinu, pobývají spolu v Jinošově u Demlovy sestry
1916 druhé, luxusní, vydání SLAVÍKA SVATÉHO BONAVENTURY s dřevoryty Františka Bílka
vydává knihu básní v próze MIRIAM
1917 vycházejí PRVNÍ SVĚTLA - obsahují doplněné texty z knihy NOTANTUR LUMINA
druhé vydání MÝCH PŘÁTEL
začíná vydávat sérii knih - deníků - ŠLÉPĚJE
1918 vycházejí ŠLÉPĚJE II
13. března umírá v Žebráku Eliška Wiesenbergerová na tuberkulózu
v říjnu se Deml potkává Pavlu Kytlicovou - svoji příští mecenášku, vydavatelku a pomocnici pro příštích čtrnáct let
vzniká samostatná ČSR, Deml se stává nadšeným republikánem a do nového zřízení vkládá velké naděje
odchází biskup Huyn, ale nová byrokracie se vyrovná té rakouské a Deml bude mít v novém státě nakonec víc problémů s úřady než za Rakouska
19. prosince umírá básníkův otec
1919 vydává ŠLÉPĚJE III
na pozvání manželů Kytlicových přijíždí do Šternberka, vydává zde ŠLÉPĚJE IVV
Demlovi je opět povoleno celebrovat, zpovídat a kázat však nesmí
úřady přikazují dr. Kytlicovi vystěhovat Demla ze svého služebního bytu - vrací se tedy do Tasova, vydává ŠLÉPĚJE VI
1920 Deml s P. Kytlicovou odjíždějí před šikanami úřadů na Slovensko do Topolčianek
vydává Šlépěje VI a knihu Z MÉHO OKOVU
přichází rozčarování z protičesky orientovaného klerikalismu na Slovensku
stěhují se do Vrchběli v severních Čechách, kde Deml vydává ŠLÉPĚJE VII
1921 třetí vydání MÝCH PŘÁTEL, druhé vydání MIRIAM
s Pavlou Kytlicovou se stěhuje do Prahy a poté do Tasova - domácnosti svého nevlastního bratra Antonína Demla
vydává ŠLÉPĚJE VIII
Deml se nadchne pro ideu Sokola a 1. května se on i Pavla Kytlicová stávají členy Sokola - začíná Demlovo "sokolské období"
Deml plánuje postavit si v Tasově dům - Otokar Březina věnuje na stavbu 10 000 korun, Bohuslav Fuchs vypracuje projekt
1922 aktivní činnost v Sokole - přednášky, příspěvky do sokolských věstníků, župních časopisů
21. července je dostavěn dům, ve kterém Deml žije až do smrti - je to po 15 letech první domov kněze štvaného z místa na místo
1923 vydává SOKOLSKOU ČÍTANKU - náklad je po čtyřech měsících rozebrán
1924 Deml prohrává soudní přelíčení pro urážku na cti za proslov proti Orlům
vychází druhé a třetí vydání SOKOLSKÉ ČÍTANKY
vydává knihu ČESNO - jejíž texty (na rozdíl od ostatních ze sokolského období) patří k tomu nejlepšímu, co Deml napsal
koncem roku vychází další "sokolská" kniha - SESTRÁM
1925 vycházejí ŠLÉPĚJE IX, jimiž se Demlovo "sokolské období" v podstatě uzavírá
vycházejí ješte další dvě vydání knihy SESTRÁM
třetí vydání SLAVÍKA SVATÉHO BONAVENTURY, druhé vydání HRADU SMRTI
1926 Pavla Kytlicová vydává tři Demlovy knihy: HLAS MLUVÍ K SLOVU, TEPNAMOHYLA
1927 samostatně vychází kniha Z MÉHO OKOVU, která byla obsažena ve ŠLÉPĚJÍCH VII
reedice TANCE SMRTI, druhé vydání ROSNIČKY
výbor korespondence z doby před 20 lety po názvem DO LEPŠÍCH DOB
1928 publikuje v Durychově Akordu a v revui Tvar
vydává knihu starších překladů AUDIATUR ET ALTERA PARS
obnovuje přátelství s Josefem Florianem
v září Jakub Deml a Pavla Kytlicová vystupují ze Sokola
Deml vydává knihu DÍLO FELIXE JENEWEINA
vycházejí ŠLÉPĚJE XXI
1929 pensionovaný Deml dostává opět zpovědní jurisdikci
navštěvuje vážně nemocného Otokara Březinu, který 25. března umírá
vychází MŮJ OČISTEC - kniha obsahuje HRAD SMRTITANEC SMRTI
v přednášce o Otokaru Březinovi kritizuje nedostatky v republice i presidenta, krajským soudem je žalován pro urážku republiky a národa
aféru popisuje ve ŠLÉPĚJÍCH XII
pod tlakem okolností přestává psát KRONIKU MĚSTEČKA TASOVA
1930 Pavla Kytlicová vydává Demlovy ŠLÉPĚJE XIII ostře kritizující poměry I. republiky a T. G. Masaryka, kniha je zkonfiskována a neprodané výtisky zabaveny
vychází ŠLÉPĚJE XIVXV
při druhém stání je soudní řízení proti Demlovi na popud Masaryka zastaveno
1931 vydává ŠLÉPĚJE XVI, překlad PROROCTVÍ JOELOVO a 3. vydání PRVNÍCH SVĚTEL
vychází dlouho očekávané MÉ SVĚDECTVÍ O OTOKARU BŘEZINOVI, které svou otevřeností způsobí šok a pobouření veřejnosti a kritiky - ukázka reakce F. X. Šaldy
Deml je za své Svědectví bojkotován, ignorován a pomlouván - jako jeden z mála se Svědectví zastane Karel Čapek, když potvrdí, že Březina takové výroky skutečně pronášel
v létě Deml navštěvuje zámek v Kuksu a seznamuje se s hraběcí rodinou Sweerts-Sporcků
vycházejí ŠLÉPĚJE XVII - obsahující prudké výpady proti kritikům Svědectví (F. X. Šaldovi, A. Novákovi, P. Eisnerovi) - a ŠLÉPĚJE XVIII
1932 29. ledna umírá Pavla Kytlicová - Demlova přítelkyně, pomocnice, vydavatelka, mecenáška i rádkyně
vydává knižně články psané pro revue Na hlubinu pod názvem KATOLICKÝ SEN
vychází dokument o posledních dnech P. Kytlicové - SMRT PAVLY KYTLICOVÉ
vydává LISTY OTOKARA BŘEZINY JAKUBU DEMLOVIPOZDRAV TASOVA
1933 vydává LISTY JAKUBA DEMLA OTOKARU BŘEZINOVI
po smrti Pavly Kytlicové hrozivě narůstají dluhy, nemá nikoho, kdo by se staral o praktické záležitosti vydavatelství
vkládá naděje do hraběnky Sweerts-Sporckové kterou navštěvuje v Kuksu
vydává knihu JAK JSME SE POTKALI věnovanou památce Pavly Kytlicové
v češtině i němčině vydává PAMÁTNÝ DEN V KUKSU (EIN DENKWÜRDIGER TAG IN KUKSUS)
vycházejí ŠLÉPĚJE XIX, JAK JSME SE LOUČILI S PAVLOU KYTLICOVOU
1934 finanční situace se dále zhoršuje, výjimečný je Masarykův finanční dar (zvláště po řadě výhrad k jeho osobě i republice v textu Mého svědectví)
v době Demlovy nemoci přichází dopis hraběnky Kateřiny Sweerts-Sporckové, který znamená definitivní konec všech nadějí
ve dnech nemoci a duševního utrpení píše básně a další literaturu "krize" - většinu nikdy nepublikoval a i zničil
v Tasově umírá básníkův bratr Josef
vydává německy psanou knihu SOLITUDO, znovu MOJE PŘÁTELE a ŠLÉPĚJE XX
na dušičky vychází ZAPOMENUTÉ SVĚTLO - většina nákladu je zkonfiskována a prodávat se může až po začernění řady míst, přesto kniha způsobuje pobouření a pohoršení veřejnosti
tiskem vychází rozhlasová přednáška ŽIVOT, JAK JÁ JEJ VIDÍM, cyklus básní ŠTĚDRÝ DEN
1935 vydává knihu básnických snů PRINCEZNA - kritický ohlas je vesměs kladný
začíná si dopisovat s Marií Rosou Junovou, studentkou posledního ročníku českobudějovické reálky, která se stane Demlovou pomocnicí a vydavatelkou
vydává knihy CESTA K JIHU a PÍSEŇ VOJÍNA ŠÍLENCE
vychází další vydání MÝCH PŘÁTEL
1936 Marie Rosa Junová vydává Demlův text RODNÝ KRAJ, triptych POHÁDKA
vycházejí ŠLÉPĚJE XXI, JUGO
1937 vydává knihu MATYLKA, ŠLÉPĚJE XXII
vychází páté vydání MÝCH PŘÁTEL
1938 vycházejí ŠLÉPĚJE XXII, výbor z Demlovy dosavadní bánické tvorby VERŠE ČESKÉ
vychází kniha německých veršů BALLADE VOM TODE EINES UNBEKANNTEN SOLDATEN
1939 vydává OLTÁŘ V POLI - výbor ze ŠLÉPĚJÍ I - III
píše řadu básnických dialogů a básní, které nikdy nezveřejňuje - ukázka fragmentu nepublikované básně
vychází PUPAVA - text, který Deml napsal v r. 1935 v Dalmacii
vydává ŠLÉPĚJE XXIV s druhým názvem PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI
umírá básníkův bratr Antonín Deml, poštmistr v Tasově
1940 pokračují literární polemiky s Josefem Florianem
vychází šesté vydání MÝCH PŘÁTEL
1941 Deml publikuje v revui Akord, Na Hlubinu
vydává poslední ŠLÉPĚJE XXVI
v Chýnově umírá František Bílek, ve Staré Říši umírá Josef Florian
vydává drobnou knížku JMÉNO JEŽÍŠ
odmítá stát se členem Národního Souručenství
1942 M. R. Junová vydává v dominikánské edici dva Demlovy texty SVATÝ JOSEF a K NAROZENINÁM PANNY MARIE
1943 okupační úřady zastavují činnost všech soukromých nakladatelů
1945 na konci války obsazují německá vojska Tasov kvůli činnosti partyzánských skupin a vybírají rukojmí k zastřelení
Deml se nabízí jako náhrada za tyto odsouzence k smrti, jestliže nebudou do konce ultimáta zjištěni praví viníci; několik hodin před jeho vypršením ale osvobozují Tasov ruská vojska
1946 v tisku se vedou spory o Demlově kolaboranství kvůli sporným pasážím ve Šlépějích, hrozí mu soud
Demla brání jeho přátelé, pomoc slíbí Vítězslav Nezval
píše prózu POUŤ NA SVATOU HORU, MILOŠ
1947 M. R. Junová vydává sedmé vydání MÝCH PŘÁTEL
vychází ZJEVENÍ SVATÉHO JANA a překlad HYMNUS NA SVATÉHO VOJTĚCHA
v tisku (především v Kulturní politice) pokračují útoky na Demla a všechny katolické spisovatele
Deml ustavuje Timothea Vodičku redaktorem svého díla během přípravy výboru z básníkova díla
1948 díky vlivu Vítězslava Nezvala může vyjít první svazek spisů Jakuba Demla pod názvem MOHYLA
Nezval bojuje proti připravovanému zákazu soukromých vydavatelství a snaží se zachránit alespoň Dobré dílo a tasovské nakladatelství M. R. Junové; začátkem následujícího roku přesto zákaz vejde v platnost
vychází knihy CHLÉB A SLOVO a poslední tisk Demlova díla - báseň K INSTALACI VLD. P. JOSEFA MARTINÁSKA, FARÁŘE TASOVSKÉHO, BLAHOPŘEJÍ DĚTI
k sedmdesátým narozeninám je Deml jmenován konsistorním radou (tato hodnost je udílená starým a zasloužilým kněžím, nepřísluší jí peníze ani pravomoc)
ve Velkém Meziříčí se koná soudní přelíčení proti Jakubu Demlovi, především díky Nezvalovu zásahu byl odsouzen pouze ke kratšímu podmíněnému trestu
1949 Nezval přijíždí do Tasova a nabízí Demlovi spisovatelskou penzi udělenou ministem Kopeckým - básník ji odmítá
Deml začíná psát vzpomínky na Josefa Floriana, rukopis zůstane nedokončen
1950 v letech, kdy je Demlovi znemožněno vydávání knih, pokračuje ve svém díle formou rukopisů, deníkových záznamů a korespondence
1951 navštěvuje internační tábor řádových kněží na Moravci, své zážitky zapisuje v textu PODZIMNÍ SEN, knižně vychází až v roce 1992
1952 v Jinošově umírá Demlova sestra Františka
v Praze se konají procesy s katolickými spisovateli, knězi i laiky, církev je krutě pronásledována
úryvek Demlovy korespondence komentující situaci 50. let
1954 vzniká rukopis Koniklece - posledního doplňku MÝCH PŘÁTEL
1955 píše básně CESTOU DO BETLÉMA, Stařec před jeslemi
1956 Timotheus Vodička si bere za ženu Marii Rosu Junovou, ta i nadále zůstává v Tasově a stará se o Demlovo stále se zhoršující zdraví
1958 umírá Vítězslav Nezval
mezi manželi Vodičkovými a Demlem dochází k prvním vážnějším sporům
1959 z Tasova odchází Marie Rosa Vodičková
Deml píše cyklus básní pod názvem LEDOVÉ KVĚTY
1960 s pomocí přátel vydává TRIPTYCH, báseň ZJEVENÍ
31. prosince 1960 pořizuje Stenografický záznam nočního snu - patrně poslední literární dílo
1961 od 4. do 28. ledna je v třebíčské nemocnici, opět se do nemocnice vrací 7. února
10. února asi o půldesáté hodině večer Jakub Deml umírá